Mazmun marketinginde 8 kynçylyk Bir ýüzbe-ýüz bolup biler - Semalt hünärmeniMazmun marketingi ençeme ýyl bäri pudagyň iň esasy sözi bolup gelýär. Satyjylaryň köpüsi munuň diňe bir teksti we suraty neşir etmek bilen çäklenmeýändigine indi düşünýän bolsalar-da, köpler anyk strategiýany işläp düzmek üçin göreşýärler.

Mazmuny marketing ilkinji seredişde ýönekeý görünýär. Biraz tekst, birnäçe owadan suratlar, ýazgy, gutardyňyz, şeýlemi? Bu makalany okaýan bolsaňyz, hemmesini bilersiňiz: bu ýerde hiç zat ýönekeý däl, strategiýa we güýçli gözegçilik guraly bolmasa SEO şahsy maglumat paneliýatdan çykaryp bilersiňiz.

Esasy kompaniýa, möhüm bir mowzukdygyny bilseler-de, mazmun strategiýasy bilen rehimsizlik bilen şowsuzlyga uçraýarlar. Aşakda mümkin käbir jogaplar bar. Şonuň üçin klassiki ýalňyşlyklar başda size bolup bilmez - howp ykrar edildi, howpdan gaça dur!

1. Mazmun strategiýasy barada ýalňyş düşünjeler

Köp kompaniýalar mazmuna edil bir hobbi ýaly çemeleşýärler. Tötänleýin oturyp, satuwy amatly artdyrýan iş. Gynansagam, beýle çemeleşme ... ýaly ýalan çaklamalara sebäp bolýar.

"Hepdede bir blog ýazmak aňsat, şeýlemi?"

"Anna we Tobi adamlar bilen hakykatdanam gowy, sosial işleri etsinler".

"Duruň, bir aýdan soň partlamalar ýarylar."

Şeýle şertlerde hiç hili manyly strategiýa ýüze çykmaýar. Sosial mediýa redaksiýa meýilnamasy ýa-da "wagty gelende" blog ýazgy mazmuny strategiýasy däl. Bu bizi indiki nokada getirýär ...

2. Çalt we mazmun strategiýasyz başlamak

Birinji nusgasyny ýazmazdan, ilkinji podkast ýazga geçirmezden we ilkinji “Facebook” mahabat kampaniýasyna başlamazdan ozal uzak möhletli meýilnama döredilmeli. Galyberse-de, başga hiç zat strategiýa däl.

Mowzugy we wagty saýlamakdan başga-da, marka sesini (beýleki zatlar bilen birlikde) hem öz içine alýar. Içerde nädip aragatnaşyk saklamalydygyňyzy we näme üçin durmak isleýändigiňizi anyk bilmeýän bolsaňyz, bu mazmunda nähili görkezilmeli? Markaňyzy görkezmek üçin mazmun bar. Şonuň üçin her kim öz çorbasyny taýýarlamazdan ozal, yzygiderli ýetirip boljak marka keşbini bilelikde ösdüriň.

Forgetatdan çykarmaň: mazmun strategiýasyny hökman dokumentleşdirmeli! Mazmun marketing institutynyň 2020-nji ýyldaky hasabatynda soraga gatnaşanlaryň 69% -i resminamalaşdyrylan strategiýanyň bardygyny aýtdy we bu kompaniýalar hem iň gowy ýerine ýetirijileriň hataryndady.

Başlamak üçin özüňize aşakdaky soraglary bermegi ýatdan çykarmaň:

3. Mazmun marketinginde sabyrsyzlyk

Mazmun strategiýalary köp çydamlylygy talap edýär. Has köp traffik ýa-da has güýçli marka şekili görnüşinde hakyky üstünlik birnäçe aý, hatda birnäçe ýyl dowam edýär.

Şonuň üçin, iň gowy tagallalaryňyza garamazdan netijeler ilki bilen ortaça bolsa, göwnüňize degmäň. Bu adaty zat! Şeýle hem, üstünligi nädip ölçemek isleýändigiňizi üns bilen pikirleniň. Maksatlar başyndan gaty ýokary we ýetip bolmaýarmy?

Sabyrsyzlyk diňe polotensany zyňmaga mejbur edýär. Şeýle ýagdaý ýüze çykan badyna, uzak möhletli strategiýa bilen. Hiç kim ýitiren wagtyňyzy yzyna berip bilmez. Şonuň üçin oňa ýapyşmak iň gowusy - bary-ýogy ýarym sagat türgenleşik bilen marafonda ýeňiş gazanyp bilmersiňiz!

4. Mazmun marketingi üçin býudjet ýeterlik däl

Aýdyşym ýaly, mazmun strategiýasy hobbi däl. Galyberse-de, strategiýa dürli ugurlary öz içine alýar:
Surat/wideo materiallarynyň, gurallaryň we ş.m. DSD hem l: dogry binýady goýmaga kömek etjek hemme zat.

Mundan başga-da, DSD guraly bilen sahypaňyzyň ýagdaýyny mugt barlap bilersiňiz we gowy strategiýa döretmek üçin möhüm maglumatlara girip bilersiňiz.

Iňlis dilinde, üstünlikli mazmun marketing strategiýasyna eýe bolmak üçin ýeňleriňizi ýygnamaga we mazmun elementleriniň hersine wagt sarp etmäge taýyn boluň.

Mazmun üçin uzak möhletli býudjetleri meýilleşdirmek gaty gowy maýa goýumdyr. Galyberse-de, häzirki wagtda diňe iň oňat mazmun ýeterlik derejede gowy we gözleg motory algoritmleri bilen sylaglanýar.

5. Gaty ynam

Öwürmek manyly mazmun strategiýasynyň merkezi däldir. Hawa, muny dogry okaýarsyňyz.

Elbetde, tölemeli we teklibiňize doly ynanýandygyňyzy aýtman geçýär, ýöne göz öňünde tutýan zadyňyz satuw belgileri we mazmunyň aşagy bolsa, siz diňe bir gümürtik. Indi girýän marketing döwürlerinde işlemeýär. Arassa iteklemek mahabaty, kompaniýanyň hödürläp biljek başga zady ýok ýaly.

Şu günki mazmun strategiýasy hemme zatdan ýokary bir zada ünsi jemlemeli: marka. Mazmun üçin, bu "az" habarlary we buzzwordlary aňladýar. Näme edip biljekdigiňizi aýtmaň, ýöne maksat toparyna üns beriň. Öndürýän her bir mazmunyňyz, kompaniýa däl-de, ony okaýan adama peýdaly bolmaly.

Maksatlaýyn toparyňyzyň näme hakda gürleşýändigine göz aýlaň. Olarda näme aladalar, aladalar we islegler bar? Erbet tejribeleri nirede başdan geçirdiler? Bularyň hemmesini forumlarda we teswirlerde okap bilersiňiz, şol sanda:
Şeýle forumlara ýa-da platformalara baryp görmek bilen, sarp edijileriň henizem nämäni bilmeýändikleri we haýsy maglumatlary isleýändikleri barada gowy syn alyp bilersiňiz.

Şeýlelik bilen, müşderileriňizi aňsatlyk bilen tanap bilersiňiz, sebäbi olaryň özleri endikleri we zerurlyklary barada möhüm maglumatlary bererler.

6. Özüňe ynam gaty az

Mazmun marketinginde diňe bir gowy teoriýa däl, eýsem gyzgyn howa hem köp. Her gün hemme zady rewolýusiýa etmeli täze çemeleşme çykýan ýaly. "Häzir XY etmeýän bolsaňyz, sumkalaryňyzy şu wagt gaplap bilersiňiz!" - bu nuans köplenç rezonans berýär. Elbetde, bulam-bujar bolup biler.

Emma iň oňat çemeleşmek, köşeşmekdir. Mazmun marketing teoriýasynda ähli akylly maslahatlary durmuşa geçirmegiň manysy barmy ýa-da ýokdugy hakda oýlanyň.

Klassiki maslahatdan başlap, "Bäsleşigiň edýänini ediň!" Bu diňe çäkli many berýär. Hawa, işleýänlere ünsi jemlemeli. Everyoneöne her kim eýýäm edýän zatlaryny durmuşa geçirýän bolsa, indiwiduallyk nirede?

Munuň ýerine, öz synaglaryňyzy synap görüň. Bir artykmaçlygy görkezmek we dünýäniň beýleki ýollary bilen ýöremezlik näme? Hiç zat, öz pikiriňizi goldaýan bolsaňyz we beýannamanyň ýa-da kampaniýanyň nädip kabul edilip bilinjekdigi barada oýlansaňyz. Sebäbi samsyk "pikirler" we düşünjäniň ýoklugy bilen hakykatdanam kynçylyk çekip bilersiňiz.

7. Göçürilen mazmun

Mazmun marketinginde bir mesele bar: köp zat öňden bäri müň gezek aýdylýar. Üýtgeşik aýlaw tapmak köp mowzukda mümkin däl diýen ýaly boldy.

Bu ýerde bir ýerde düýbünden täze bir zat öwrenersiňiz? Onda eýýäm bar bolan zatlary ýazmak ýeterlikmi, üstesine-de "gök binalaryň mazmuny" etmek üçin biraz köp? Ine, her mazmun strategiýasy diwara urýar.

Öz çemeleşmäňiz hakda pikiriňiz ýok bolsa näme etmeli?

Bäsleşik ýazgylaryndaky "hawa, ýöne" pursatlaryňyza üns beriň. Maglumatlary gaty ýüzleý nireden tapyp bilersiňiz? Munuň anyk mysaly nirede bolar? Gysgaça aýdanyňda, "Hawa, ýöne indi meniň üçin näme bar?" Diýip pikir edýärsiň, elbetde, beýle duýmakda ýeke dälsiň.

Mysal hökmünde, "kanuny gorag ätiýaçlandyryşy" açar sözüne gaýdyp geleliň. The SEO şahsy maglumat paneli açar söz guraly, beýleki zatlar bilen birlikde, yza çekilen ätiýaçlandyryş mowzugynyň zerurdygyny görkezer.

"Yza çekilen ätiýaçlandyryş" ýa-da garaşmak döwürleri diňe Google-yň gol astyndaky maddalarda (2021-nji ýylyň 30-njy martyna çenli) iň gowy makalalarda agzalýar. Bu, mazmunyňyzda has gowy işlemek we täze maglumat bermek üçin bir pursat bolar.

8. Oturyň we garaşyň

Mazmun strategiýasy täze mazmun üçin deprek urmagy hem öz içine alýar. Aslynda, paýlanyş mazmuny döretmek ýaly möhümdir. Şonuň üçin adamlaryň mazmunyňyza özbaşdak gelmegine garaşmaň. Bu aşhananyň ähli ingredientlerini satyn almak, olary stoluň üstünde goýmak we naharyň özüni bişirmegine garaşmak ýalydyr.

Mentionatlamalary almak, mazmunyňyzy paýlaşmak we mazmuny görýän adamlar bilen aragatnaşyk saklamak üçin işjeň tagalla ediň. Mazmun wakuumda ýok we mazmun strategiýasy bir aýlawdyr - ädimme-ädim gollanma däl.

Netije

Mazmun strategiýalary diňe mahabatyň döredijilik görnüşi hökmünde görlende şowsuz bolýar. Mazmun strategiýasy diňe bir döredijiligi däl, eýsem analitiki pikirlenmegi, öňdengörüjiligi we sabyrlylygy hem talap edýär. Durmuşa başlamazdan ozal mazmunyň haýsy marka keşbini çekmelidigi we munuň üçin haýsy serişdelere laýyk gelýändigi aýdyň bolmaly.

Hemme zat siziň üçin gowy boldumy? Soň başlap bilersiňiz - mazmun strategiýaňyz bilen üstünlik! Ulanyp bilersiňiz DSD guraly üstünlik gazanmak mümkinçiligiňizi artdyrmak we maksatlaryňyza ýetýändigiňize göz ýetirmek.


send email